- Kodi - Dhwajarohanam
- Simmha Vahanam
- Chandra Prabhai
- Adhikara Nandhi Vahanam
- Raavana Vahanam
- Thiru Ther Urchavam
- 63 Nayanmargal Urchavam
- Mavadi Sevai
- Thiru Kalyana Urchavam,
    Rishaba Vahanam